Download algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Belangrijke opmerking: Als gebruiker wordt u verzocht onderhavige algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen! Bent u jonger dan 18, dan moet u toestemming van uw ouders of van uw voogd krijgen om een bestelling door te geven en/of tot de betaling ervan over te gaan.
 
Artikel 1. Algemeen
1.1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer of verkoper: de natuurlijke persoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de wederpartij in een overeenkomst
 3. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.
 4. Product: een door verkoper aangeboden zaak.
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Dag: kalenderdag
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, afwijking daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alvorens een overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt onze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.5 Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt.
1.6 Verkoper behoud zich ten allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.
 
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Hulpmiddelen-zoeken: webshop: handelend onder de naam Seniorenwinkel Roosendaal
Vestigingsadres: Korenmolen 13, 5481 MS Schijndel
Bezoekadres: Hoofdstraat 127, 5481 AD Schijndel, Tel: 073/547.52.78
Openingsuren:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 tot 18.00uur
Zaterdag van 09.30 tot 16.00uur
Email: info@hulpmiddelen-zoeken.nl
Kvk nummer:
Btw nummer:
 
Artikel 3 Aanbod en prijzen
3.1 Het aanbod bevat een volledige en correcte omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een juiste beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Al onze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.
3.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3.3 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.  
3.4 Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanbieding zijn verbonden. Dit houdt in;
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW
 • Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 • Het al dan niet toepassen van zijn herroepingsrecht
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand
Artikel 4 De overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door hulpmiddelen-zoeken, die is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt hulpmiddelen-zoeken dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.2 Voor alle orders worden verzendkosten in rekening gebracht
4.3 Indien de consument een bestelling heeft geplaatst, bevestigt hulpmiddelen-zoeken de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.4 De factuur volgt bij de levering
 
Artikel 5 Betaling
5.1 Betalingen vinden plaatst door stortingen vooraf op rekening nummer 11.75.28.000 van Rabobank binnen zeven (7) dagen na koopovereenkomst dan wel contant bij aflevering aan de pakketdienst(rembours).
5.2 In geval de consument nalatig is te betalen binnen de overeengekomen termijn, is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in gebrekenstelling nodig zal zijn. Verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Tevens worden de vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is de verkoper gerechtigd consument alle door zijn handeling ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de factuurdatum een rente van 0.25% per(gedeelte van een)dag verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.
5.3 Goederen worden pas verzonden wanneer wij de betaling in ontvangst hebben genomen.
 
Artikel 6 Herroeprecht
6.1 De consument is gerechtigd het/de bestelde product(en) binnen zeven (7) dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren en de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden.
6.2 Indien de consument de overeenkomst 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de consument dit schriftelijk aan verkoper te melden. Consument dient het product – na overleg met de verkoper- te verzenden naar het retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen: het openen van de verpakking betekent dat de consument het/de bestelde product(en) wenst te behouden. Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
6.3 Indien de consument reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat consument de overeenkomst met verkoper ingevolge van lid 6.1 en 6.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betaling binnen veertien (14) werkdagen nadat verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen, aan de consument terugbetalen.
6.4 Verkoper behoud het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van consument(anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderzins voor risico van consument komt, zal verkoper de consument hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan consument terug te betalen bedrag in te houden.
6.6 Speciaal voor de consument gefabriceerde en/of maatwerk producten kunnen niet worden geretourneerd. Men kan geen herroeprecht doen bij de aankoop van stoelen en of seniorenledikanten(hoog-laag bedden).
 
Artikel 7 Verzending en levering
7.1 Ondernemer bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoering van bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan hulpmiddelen-zoeken heeft kenbaar gemaakt. Consument wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, is het risico voor de consument.
7.4 Verzendingen zullen via TNT gebeuren, verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder.
7.5 Ondernemer heeft ten allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper de uitvoering hiervan opschorten totdat consument de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.6 Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan veertien (14) dagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven op de factuur of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de consument de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de aankoop af te zien.
7.7 Indien consument met betaling van een schuld aan verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuw)order op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of voorwaarden te wijzigen.
7.8 Ontvangst van de producten en betaling daarvan mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.
 
Artikel 8 Klachtenregeling
8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.2 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering , doch in ieder geval binnen 7 dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.
8.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden.
8.4 Speciaal voor de consument gefabriceerde en/of maatwerk producten kunnen niet worden geruild.
8.5 Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschied dit zonder toestemming van de verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de consument gebracht. Door verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
8.6 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument hiervan binnen de 14 werkdagen op de hoogte gesteld.
8.7 Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.8 Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing.
8.9 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 
Artikel 9 Garanties
9.1 Op de meeste producten is de normale Nederlandse fabrieksgarantie van toepassing.
9.2 Op de seniorenledikant Belvita geven wij een garantie van 3jaar.
9.3 Op onze andere seniorenledikanten geven wij een garantie van 2jaar op de technische onderdelen en 5jaar op het frame.
9.4 Op onze 3-motorige sta op stoelen geven wij zelfs een garantie van 10 jaar.
9.5 Niet binnen de garantie vallen eventuele ondeugdelijke montage of onjuist gebruik van het betreffende product door de consument.
Om over te gaan op garantie dient u het garantiebewijs voor te leggen. 
In eerste instantie zal hulpmiddelen-zoeken.nl het product dat onder garantie is laten herstellen door haar leveranciers. De leverancier beoordeeld of het geretourneerde product onder haar garantievoorwaarden vallen en stelt hulpmiddelen-zoeken, hiervan in kennis.